İş Sağlığı ve Güvenliği

        OKUL / KURUMLARIMIZDA ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

       Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için öğretim ortamında öğrenci ve çalışanların kendilerini güven içinde hissetmeleri büyük önem arz etmektedir. Okullardaki yönetimsel uygulamalar ve kurallar bu güvenli ortamı oluşturmayı hedeflemelidir.

       Okul ve kurumlarımızda  çalışan ve öğrencilerin çalışma/eğitim ortamları ile öğrenme süreçlerinin sağlık ve güvenlik bakımından daha üst seviyelere taşınması için aşağıda belirtilen esasların yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

 • Okul / kurumlarımızda yapılan her türlü bakım, onarım, tamirat vb. işlerde iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve takibinin yapılması.
 • Okul / kurumlarımızda çalışan tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin alınmasının sağlanması.
 • Okul / kurumlarımızda çalışan (öğretmen) ve öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitimöğretim görmelerinin sağlanması için sınıf temizliğine önem verilmesi, teneffüslerde sınıfların havalandırılması, öğrenci sayısına uygun büyüklükte içinde çöp poşeti bulunan kapaklı çöp kovasının bulundurulması.
 • Engelli durumundaki çalışan ve öğrenciler için tesis edilmiş rampaların mevzuata uygun olarak ve sürekli kullanılabilir duruma getirilmesi.
 • Okul bahçe kapısının bağlantı noktalarına dikkat edilmesi, devrilmeyi önleyecek tedbirler alınarak, gerekirse ek bağlantılar yapılması, caddeye ya da araç geçişinin yoğun olduğu sokağa açılan okul önlerinde araç hız kesicilerin konulmasının sağlanması.
 • Okul bahçesinde bulunan fosseptik çukuru, mazgal, rögar, rögar kapakları ve kuyu kapaklarının periyodik olarak kontrol edilmesi ve kapalı durumda bulundurulması.
 • Yağışlı ve karlı havalarda merdiven, yürüyüş yollarının kaygan duruma gelmesi nedeniyle kayarak düşmeleri önlemek için zeminin buzlanmaya ve kaymalara karşı uygun araç gereçle temizlenmesi, gerekli uyarı işaretlerinin konulması ve tedbirlerin alınması.
 • Okul bahçesinde bulunan her türlü oyun, spor araç ve gereçlerinin (masa, kale direkleri, basketbol potaları vb.) tehlike arz etmeyecek şekilde montajı, onarımı ve sürekli kontrolünün yapılması.
 • Sınıf, koridor, laboratuvar, atölye, kütüphane , kantin ve merdiven boşlukları başta olmak üzere okul çevresindeki tüm birimlerde bulunan pano, dolap, levha, camlı-camsız her türlü çerçeve pencere sistemi , merdiven korkuluğu ve benzeri eşyanın sabitlenmesi ve gerekli kontrollerin yapılması.
 • Pencereler açılması durumunda yaralanma ve düşme riski oluşturuyorsa açıklığın 10-15 cm ile sınırlandırılması.
 • WC ler temiz tutulmalı, günde en az bir kere iyice yıkanmalı günlük temizliği yapılmalı, yeterince havalandırılmalı, koku oluşmasını önleyecek tedbirler alınmalı, yeterli ve uygun bir şekilde aydınlatılmalı, lavabo taşları düşmeyecek şekilde duvara montajı yapılmalı. Sağlamlıkları sık sık kontrol edilmeli.
 • Anaokulu/anasınıfı öğrenci tuvaletlerinde hiçbir şekilde kilit sistemi olmamalı ve tüm tuvaletlerde kabin kapıları dışa açılır olmalı.
 • Bina iç ve dışında kaymaya meyilli yüzeylerde temizlik yapılması esnasında “Dikkat Kaygan Zemin” tabelası koyulması ve zeminin kuruması ile birlikte tabelanın kaldırılması.
 • Merdiven basamaklarına kaymayı engelleyecek kaydırmaz bant uygulamasının yapılması.
 • Merdiven boşluklarından düşmeye karşı önlemin(merdiven ağları, perde, korkuluk vs.) alınması.
 • Herkesin kullanımına açık yerler dışında kalan bölümler (kazan dairesi, jeneratör odası, Elektrik pano odası vb.) sık sık kontrol edilmeli, sorumluların bulunmadığı durumlarda ise kilitli tutulmalı.
 • Okul/kurumlarımızdaki katlardaki acil çıkış yön levhalarının ilgili yönetmelik ve standartlara uygun, normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ” acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva etmesi.
 • Okul/kurumlarımızdaki tüm katlar için, mimari proje üzerinde kaçış yollarının yangın merdiveninin, yangın dolapları ve elektrik panolarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği “Acil Durum Tahliye Planı” hazırlanarak uygun yerlere asılması.
 • Eğitim yapısı içerisindeki derslik, ana sınıfı dersliği, laboratuvar, çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu, ıslak hacim kabin kapıları gibi bütün kapılar konumları ve yerlerine bakılmaksızın çıkış/kaçış yönüne doğru açılmalı.
 • Okul/kurumlarımızdaki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır, önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz. Herhangi bir yapının içinde serbest kaçışları engelleyecek şekilde kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz.
 • Okul/kurumlarımızda bulunan ana pano ve tali elektrik panolarında standartlara uygun kaçak akım röleleri tesis edilmeli, elektrik kabloları tehlike oluşturacak şekilde düzensiz ve dağınık bulundurulmamalı, açıkta olan kablolar kanal içerisine alınarak daha güvenli bir ortam oluşturmalı.
 • Az tehlikeli okul/kurumlarımızda , az tehlikeli alanlar için  her 500 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet, tehlikeli okul/kurumlarımızda  250 m2 yapı inşaat  alanı  için 1 adet, ayrıca her müstakil alan için 1 adet olmak üzere uygun tipte 6 kg’lik kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının kullanıma hazır bulundurulması, bu cihazların yılda bir defa periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması, dolumlarının  ise 4 yılda bir yapılması, yerlerine dolum esnasında yedeklerinin konulması, yangın söndürme cihazlarının görünür ve kolay erişilir yerlere konulması, yangın dolabı kontrol formunun 4 aylık periyotlarla  doldurularak kontrollerinin yapılması,   
 • Yangın alarm butonlarının görünür yerde ve çalışır durumda olması.
 • Kazan dairesinde en az bir adet 6 kg’lik çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulması, kazanı yakan kişide kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair belgenin olması. Kazan dairesinde doğalgaz veya LPG kullanılması halinde bu gazları algılayacak gaz algılayıcıların kullanılması.
 • Okul/kurumlarımızdaki kantin, çay ocağı, mutfak ve yemekhanelerde kullanılan LPG tüplerinin bina dışında hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenecek korunaklı yapı içerisine alınması, kapalı veya az havalanan bir yerde tüp bulundurulacak ise bu bölümün havalandırılması sağlanmalı.
 • Okul/kurumlarımızın bahçesinde bulunabilecek kuru ot, kuru yaprak, kurumuş dal vb. atıkların yangına sebep olmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
 • Çatı giriş kapısının devamlı kapalı ve kilitli tutulması. Çatıya okul/kurum yetkilisinin izni olmadan çıkılmaması, çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması, çatı aralarının periyodik olarak temizlenmesi.
 • Okul/kurumlarımızın çatı sac ve kiremitlerinin rüzgar , fırtına gibi doğal olaylardan etkilenmeyecek şekilde sağlamlaştırılması, çatı üstlerinin düşme tehlikesi olan malzemelerden arındırılarak aralıklı kontrollerinin yapılması.
 • Atölye/laboratuvarlardaki çalışma şartlarını belirten tehlike ve uyarı işaretleriyle makine ve araçgerecin özelliklerine göre kullanma talimatlarının uygun yerlere asılması.
 • Atölye/ laboratuvarlardaki araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakım ve onarımını kılavuzuna uygun ve güvenli bir şekilde kullanılmasını, her zaman hazır durumda bulundurulması sağlanmalı.
 • Çalışmaya başlamadan önce ve iş bittikten sonra çalışma ortamının, makine ve teçhizatın kontrolleri grup öğretmeni tarafından yapılmalı, iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyen unsurlar belirlenip hemen müdahale edilmeli.
 • Mevcut risklere karşı atölye ve laboratuvarlarda öğretmen, öğrenciler ve diğer çalışanların kişisel koruyucu donanımları kullanmaları sağlanmalı, işe uygun kişisel koruyucu donanım seçimi yapılmalı ve CE işareti taşıyor olmasına dikkat edilmelidir.
 • Atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin bütün toplantılarında mutlaka çırak ve öğrenciler İSG hakkında bilgilendirilmeli, çalışma ortamındaki risk ve tehlikelerden haberdar edilmeli, tehlike ve risklerden korunma ve önleme politikalarının gündeme alınması, görüşülmesi ve İSG’nin kültür haline getirilmesi için faaliyetlerde bulunulması.
 • İşletmede mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışmalarına başlamadan önce 11. Sınıfın ikinci yarısında ders içerisinde mesleğin gerektirdiği riskleri dikkate alarak en az 8 saat olmak üzere çıraklar ve öğrencilere okul atölye ortamında, işletmelerde karşılaşabilecekleri muhtemel İSG konuları hakkında alan/bölüm ya da atölye / laboratuvar şefi veya iş güvenliği uzmanı öğretmenler tarafından bilgilendirme eğitimlerinin çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik esasları doğrultusunda yapılması, “ Öğrenci/Çırak İSG Eğitimi” nin belgelendirilmesi.
 • Okul/kurumlarda risk değerlendirmeleri yapılmalı, yapılacak risk değerlendirmeleri güncellenmeli, yeni risk meydana geldi ise bunlar sisteme girilmesi.
 • Okul/kuruma başlayan-ayrılan personel olduysa risk değerlendirme ekibi bilgi girişi, acil durum ekip bilgi girişi, tatbikat raporları ve işveren/işveren vekili güncellenmeli.
 • Güncellemeler yapılırken sorun yaşanmaması için il İSGB ve ilçe İSG bürolarından destek alınması.

      Okul/kurumlarımızda sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için okul/kurum işverenlerince yukardaki konular hakkında gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Ziyaretçi Bilgisi

Bugün 440

Dün 626

Bu Hafta 1066

Bu Ay 9918

Toplam 867931

Duyurular

İçerik Bulunamadı.

Hızlı İletişim

ENDER EĞİTİM KURUMLARI

(0328) 812 08 08

(0328) 814 33 66

iletisim@ozelenderkoleji.k12.tr

MERKEZ / OSMANİYE